Chow Fun or Mei Fun

(Flat Rice Noodle / Thin Rice Noodle)
47. Vegetable Chow Fun or Mei Fun 7.75
48. Roast Pork Chow Fun or Mei Fun 8.25
49. Chicken Chow Fun or Mei Fun 8.25
50. Beef Chow Fun or Mei Fun 8.75
51. Shrimp Chow Fun or Mei Fun 8.75
52. House Special Chow Fun or Mei Fun 8.95
53. Singapore Mei Fun 8.95